Hotline: 043.838 66 600 Đăng nhập Đăng Ký

Phần mềm khối giáo dục

Phần mềm quản lý thư viện


gd1
– Quản lý độc giả
– Quản lý mượn – trả
– Tra cứu trực tuyến
– Quản lý hệ thống

Thi trắc nghiệm trực tuyến


gd2
– Quản lý ngân hàng câu hỏi
– Quản lý kỳ thi
– Tạo đề thi, trộn đề thi
– Tổ chức thi online
– Quản lý hệ thống

Phần mềm quản lý đào tạo


gd3
– Quản lý sinh viên
– Quản lý điểm, môn học, kết quả học tập
– Quản lý học phí, lệ phí
– Lập kế hoạch, thời khóa biểu
– Đánh giá giảng viên …